Regulamin Serwisu So Emily Club

I. Kluczowe informacje nt. Serwisu

  1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej www.soemily.com oraz innymi adresami internetowymi, tj. jak www.soemilyshop.com, www.soemilyclub.com, www.stressreliefprogram.com zwanymi dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. W Serwisie jest możliwość uzyskania dostępu do treści bezpłatnych i płatnych.
  3. Serwis jest prowadzony przez Imagine Worldwide Ltd, Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Poole BH15 1DX, United Kingdom zwaną dalej Imagine Worldwide Ltd, Sprzedawcą. Kontakt e-mail: hello@soemily.com.
  4. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Produkt – streaming video lub audio, plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana
2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
3) Użytkownik – osoba dokonująca zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub ułomna osoba prawna,
4) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu (zawiera ze Sprzedawcą umowę) do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą,
5) Konto Użytkownika – indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika,
6) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
7) Sprzedawca – Emilia Ostrowska prowadząca działalność gospodarczą jako firma FP Studio Emilia Ostrowska z siedzibą w Warszawie, 02-691, przy ul. Obrzeżna 1B/50, NIP 7221496813
8) Serwis – sklep internetowy działający pod adresem www.soemilyshop.com, strony WWW pod adresem www.soemily.com, www.stressreliefprogram.com, platforma internetowa działająca pod adresem www.soemilyclub.com
9) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.soemily.com, www.soemilyshop.com, www.soemilyclub.com, www.stressreliefprogram.com

II. Najważniejsze informacje dot. zakupu płatnych Produktów

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami:
a) Płatności elektroniczne Revolut obsługiwane są przez Revolut Ltd (spółka zarejestrowana pod numerem 08804411) posiadająca upoważnienie Financial Conduct Authority na mocy brytyjskiej ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z 2011 r. (numer referencyjny spółki: 900562). Siedziba mieści się pod adresem: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londyn, Wielka Brytania, E14 4HD.
b) Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.

Dostęp do produktu płatnego kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany jest przy opisie Produktu.

IIa. Zakupy w Serwisie
1. Możliwość rozpoczęcia korzystania z zakupionych produktów/usług przez Użytkownika warunkowana jest dokonaniem przez niego skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów prowadzona jest za pośrednictwem: www.soemilyshop.com, www.soemilyclub.com, www.stressreliefprogram.com lub www.soemily.com.
3. Dokonania zakupu Produktu dokonuje się poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami,
m.in. należy:
1) wybrać Produkt, którego zakupu Użytkownik / Konsument chce dokonać,
2) uzupełnić formularz zamówienia,
3) potwierdzić akceptację Regulaminu
4) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt,
5) dokonać płatności.
Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

IIb. Termin i sposób dostarczenia Produktu
1. Zakupiony przez Użytkownika Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków:

a) W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem,
b) Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się z FP Studio. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.
c) W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

IIc. Reklamacje
1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczane produkty i usługi były wysokiej jakości.
2. Użytkownik / Konsument ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionych produktów/usług.
3. Reklamację należy wysłać na adres e-mail Usługodawcy: hello@soemily.com.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane umożliwiające identyfikację Użytkownika,
b) przedmiot reklamacji
c) żądania związane z reklamacją
W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
W szczególnych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony, o czym Sprzedawca poinformuje Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

III. Najważniejsze informacje dot. nieodpłatnych Produktów/usług

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi nieodpłatne:
a) prowadzenia Konta Użytkownika,
b) wysyłka newslettera.

Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika
1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta celem korzystania z Produktów/Usług Sprzedawcy.
3. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Niezbędna do założenia Konta jest akceptacja Regulaminu.
4. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
5. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność w/w. danych oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.
6. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie stosuje się do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę
w sytuacjach określonych w Regulaminie.
8. Usunięcie Konta Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

Usługa wysyłki Newslettera
1. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez Sprzedawcę. Z usługi może skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Sprzedawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta
z chwilą potwierdzenie zapisania się na listę Newsletter. Z usługi subskrypcji Newslettera Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie poprzez kliknięcie w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.

IV. Warunki techniczne dotyczące Usług / Produktów odpłatnych i nieodpłatnych:

1. Do uzyskania dostępu do Usług / Produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika: a) urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta,
b) standardowego systemu operacyjnego,
c) dostępu do Internetu,
d) aktywnego adresu e-mail
2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programów, które obsługiwać będą wymienione pliki (Sprzedawca nie dostarcza takich programów).
3. Materiały dostępne w ramach Usług / Produktów mogą być zabezpieczane technologią Microsoft PlayReady. Do ich odtworzenia (streamingu online) niezbędna jest instalacja programu (pluginu) Microsoft Silverlight na urządzeniu Użytkownika oraz spełnienie pozostałych wymagań.
4. Materiały dostępne w ramach Usług / Produktów posiadają polską i angielską (wybrane) wersję językową. W zależności od materiału może to być np. lektor w języku polskim lub angielskim, polski lub angielski dubbing lub napisy w języku polskim lub angielskim wyświetlane na ekranie urządzenia.
5. Jakość odtwarzanych materiałów może być zależna od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres hello@soemily.com, gdzie będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług i Produktów w Serwisie.
6. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika na platformie, na której udostępniane są Produkty.
7. Z uwagi na to, iż przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.

V. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dot. prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Va. Brak prawa do odstąpienia od umowy
1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
a) Użytkownik wyraził zgodę na to, by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Vb. Możliwości i terminy odstąpienia od umowy
1. W przypadku braku wystąpienia okoliczności wskazanych w punkcie Va powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt I.3 Regulaminu (Przykładowa treść: Odstępuję od umowy zawartej w dniu …, dotyczącej zakupu produktu/świadczeniu usług …. (opis, czego dotyczy umowa); ……… (tutaj wskazanie daty, imienia, nazwiska/innych danyuch identyfikacyjnych).
Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Oferta wskazana w Serwisie nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Użytkownik zobowiązany jest:
a) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
c) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
3. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Sprzedawcy / Usługodawcy, w tym korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu (m.in. w zakresie oferowanych Usług / Produktów) oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
5. Prawa autorskie do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Imagine Worldwide Ltd bądź inny podmiot, któremu Imagine Worldwide Ltd udzieliło licencji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
a) Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że treści zawarte w Serwisie, usługi, produkty, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Serwisu oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
a) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca.
b) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta Użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych
z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
c) Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.soemily.com, www.soemilyshop.com, www.soemilyclub.com, www.stressreliefprogram.com.
d) Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Serwisu są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
7. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z Usług / Produktów lub porad wskazanych w Serwisie. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że działania Użytkownika nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Sprzedawca nie daje gwarancji uzyskania rezultatów analogicznych do przedstawionych / prezentowanych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność.
8. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji:
Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosowana będzie wersja Regulaminu obowiązująca w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
10. Do spraw nieuregulowanych stosuje się odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego, ustawę Prawa Konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub
w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.
W celu odstąpienia od umowy, na adres: hello@soemily.com lub inny podany w rozdz. I.3 Regulaminu, należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Użytkownik może skorzystać z przykładowego wzoru odstąpienia od umowy (rozdz. Vb.2 Regulaminu), ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem wspomnianego terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Użytkowni poinformował Sprzedawcę o decyzji o dot. wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem wynikającym z wykonania prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą.
Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konieczne jest uregulowanie kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Sprzedawcę
o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Przewiń do góry

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Szczegóły w polityce prywatności.